قرارداد [نمونۀ] تأمين مالي فعاليت بازارگرداني در بورس اوراق بهادار تهران

قرارداد [نمونۀ] تأمين مالي فعاليت بازارگرداني در بورس اوراق بهادار تهران:
 • موضوع قرارداد عبارتست از بازارگرداني ورقه­ ي بهادار با مشخصات زير توسط بازارگردان و مشاركت سرمايه­ گذار در تامين منابع مالي و اوراق بهادار لازم براي اين امر
 • آورده­ ي سرمايه ­گذار [و بازارگردان] به شرح زير مي­ باشد:

  {الف)} آورده سرمايه ­گذار جمعاً … ريال شامل … ريال وجه نقد و تعداد … ورقه­ ي بهادار با مشخصات مذكور در ماده­ ي (3) كه به … ريال تقويم شده است.

  {ب) آورده ­ي بازارگردان جمعاً … ريال شامل … ريال وجه نقد و تعداد … ورقه­ ي بهادار با مشخصات مذكور در ماده­ ي (4) كه به … ريال تقويم شده است.}

  تبصره 1: سرمايه­ گذار موظف است مبلغ … ريال (به حروف … ريال) [معادل 10 درصد از آورده­ ي سرمايه ­گذار] را ظرف يك روز كاري پس از انعقاد اين قرارداد به حساب شماره­ ي … نزد بانك … شعبه … به نام بازارگردان واريز نمايد.

  تبصره 2: باقيمانده وجوه نقد موضوع اين ماده معادل … ريال (به حروف … ريال)،  بايد حداكثر سه روز كاري پس از اعلام بازارگردان مبني بر دريافت مجوز بازارگرداني به حساب مذكور در تبصره­ ي (1) اين ماده به نام بازارگردان واريز گردد. اوراق بهادار موضوع اين ماده يا گواهي سپرده مربوطه نيز بايد ظرف همين مدت به بازارگردان تسليم گردد.

 • به بازارگردان براي انجام وظايف و مسئوليت­هاي خود، كارمزد بازارگرداني تعلق مي گيرد. كارمزد بازارگرداني معادل {… در هزار از ارزش معاملات اوراق بهادار موضوع بازارگرداني در طول اعتبار اين قرارداد با رعايت سقف مصوب سبا براي كارمزد شركت­هاي كارگزاري از معاملات اوراق بهادار است.}
قرارداد [نمونۀ] تأمين مالي فعاليت بازارگرداني در بورس اوراق بهادار تهران

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست